PSICOMOTRICITAT

Segons la FEP-FAPEE (Federació d'Associacions de Psicomotricistes de l'Estat Espanyol), el terme psicomotricitat, basat en una visió global de la persona, integra les interacciones cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial. La psicomotricitat, així definida, desenvolupa un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de la personalitat.

La intervenció psicomotriu és l'acció educativa o terapèutica constituïda pel conjunt d'actuacions intencionades del professional. Accions dirigides a afavorir el desenvolupament psicomotor de la persona, tot acompanyant-la en el recorregut d'un itinerari evolutiu que, mitjançant el joc i el moviment, conduiran de l'acte al pensament i del gest a la paraula.

Parteix de l'espontaneïtat en l'activitat motriu i el joc, que permet l'expressivitat motriu. L'expressivitat motriu està sustentada pel to, que alhora es fonamenta en el llenguatge no verbal (mímica, gest, postura, moviment, veu, mirada, ...), i que expressa: emocions i sentiments, habilitats i destreses, coneixements, ... El professional descodifica el llenguatge no verbal i utilitza la seva disponibilitat corporal amb una intencionalitat educativa i/o terapèutica.

Afavoreix el desenvolupament de l'estructura psicològica a través del moviment i del control corporal, mitjançant:

- La construcció de la consciència personal.

- El desenvolupament de les capacitats d'orientació, organització i estructuració de l'espai i el temps.

- El desenvolupament de les capacitats de relació i comunicació.

A la sala de psicomotricitat treballem molt amb el joc, que ens ajuda a entendre el moment evolutiu i les necessitats dels infants en cada moment. Podeu tenir més informació llegint aquest text El Joc.

 

Des d'aquesta disciplina podem actuat tant a nivell maduratiu i cognitiu, com a nivell emocional i afectiu.

Nivell maduratiu cognitiu

Continguts:

- Percepció visual i auditiva.
- Coneixement de l'esquema corporal.
- Coordinació viso-motriu.
- Organització i orientació espacial i temporal.
- Estructuració espai-temps.
- Capacitat de simbolització.

Àmbits d'actuació:

- Desenvolupament maduratiu.
- Dificultats en la lecto-escriptura.
- Millorar la competència en l'expressió oral i escrita.
- Dificultats en l'adquisició del pensament lògic i formal.
- Dificultats en els aprenentatges de les matemàtiques.
- Millora dels hàbits d'estudi i treball.
- Trastorns d'aprenentatge.

Modalitats d'intervenció:

- Individual.
- Petit grup (2/3 nens).
- Mare - nen/nena, pare - nen/nena.

Nivell emocional i afectiu

Continguts:

- Imatge d'un mateix i autoestima.
- Afectivitat.
- Relació, comunicació, contenció, expressió.
- Projecció.
- Creativitat.

Àmbits d'actuació

- Problemes de comportament i de relació.
- Bloqueig en el procés de maduració i en els aprenentatges associats.
- Trastorns motivació.
- Dèficit d'atenció, concentració, hiperactivitat.

Modalitats d'intervenció:

- Individual.
- Petit grup (2/3 nens).
- Mare - nen/nena, pare - nen/nena. eocionals.Les NEE poden derivar d’una discapacitat física, psíquica, trastorn greu de la conducta i/o sensorial, altes capacitats intel·lectuals, integració tardana al sistema educatiu, situació sociofamiliar, situació sociocultural, entre d’altres.

 

On estem?
Carrer Barris i Buixó, 5, 1r, 4a.
17200 - Palafrugell
 
Tel 972610896 - 665782727